Gruppenofkommes

Dëst Dokument gëtt et an der Original-Gruppenofkommes op Däitsch [PDF], op Englesch an op Franséisch [PDF]. Am Fall vun Zweedeitegkeeten oder falschen Iwwersetzungen ass dat däitscht Original déi valid Referenz fir d’Funktionéiere vun der Grupp.

Group Agreement

This document is a translation of the original group agreement in German [PDF]. In case of ambiguities or mistranslations, the original document in German is the valid reference for the group functioning.

Règles du groupe

Ce document est une traduction de l’accord de groupe original en allemand [PDF]. En cas d’ambiguïté ou de mauvaise traduction, le document original en allemand est la référence valable pour le fonctionnement du groupe.